28 April, 2010

വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ - പതിവു് ചോദ്യങ്ങൾ

2010 ഏപ്രിൽ 17-നു് കളമശ്ശേരിയിൽ വച്ചു് നടന്ന മൂന്നാമതു് മലയാളം വിക്കി സംഗമത്തോടു് അനുബന്ധിച്ചു് മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണം എന്ന ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ സി.ഡി. ഇറക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലായതിനാൽ അതു് നടക്കില്ല എന്നു് താമസിയാതെ മനസ്സിലായി.

എങ്കിൽ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചു് സാധാരണ ഉയർന്നു് വരാറുള്ള ചൊദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പതിവു് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന ചെറിയ പുസ്തകം ഇറക്കാം എന്ന ആലൊചന ഈ സമയത്താണുണ്ടായതു്. അതിന്റെ പ്രിന്റിങ്ങിനുള്ള ചിലവു് സ്പോൺ‌സർ ചെയ്യാം എന്നു് ഐടി@സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ ശ്രീ. അൻ‌വർ സാദത്ത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു് വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ - പതിവു് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന ചെറു പുസ്തകം പിറവിയെടുക്കുന്നതു്.

പ്രസ്തുത പുസ്ത്കത്തിന്റെ പി.ഡി.എഫ് ഇവിടെ നിന്നു് ഡൗൺ‌ലൊഡ് ചെയ്യാം. http://www.mlwiki.in/mlwikicd/content/wiki-malayalamwiki_faq.pdf 

നിരവധി പേർ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ പ്രയത്നത്താൽ വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ - പതിവു് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന ചെറു പുസ്തകം യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഇവരോടു് ഓരോരുത്തരോടും മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.


വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവു് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതിയാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും? എനിക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമല്ലോ; ഞാനെന്തിനു് പിന്നെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതണം? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തത്തിന്റെ പി.ഡി.എഫോ, അച്ചടി കോപ്പിയോ കൊടുക്കുക. പ്രത്യെകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർക്കു്. വിക്കി സംഗമത്തിന്റെ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് മാത്രം കുറഞ്ഞതു് 4 മലയാളം പത്രപ്രവർത്തകർ എങ്കിലും ഇതു് വരെ വിക്കിയിലെഴുതി എത്ര രൂപ സമ്പാദിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു. :)

സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടെ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ പ്രമാണം സഹായിക്കും എന്നു് വിശ്വസിക്കട്ടെ.

ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കാൻ എറണാകുളത്തെ അച്ചടി ശാലകൾ കയറിയിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം വിശെഷമാണു്.
 • പി.ഡി.എഫ് പുസ്ത്കങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളീൽ അച്ചടിക്കാനുള്ള ശെഷി കേരളത്തിലെ അച്ചടി ശാലകൾക്ക് ഇല്ല.
 • പി.ഡി.എഫ് പുസ്ത്കത്തേക്കാൾ അവർക്കൊക്കെ ആവശ്യം പേജ് മേക്കർ ഫയലുകൾ ആണു്
 • മലയാളം തനതു് ലിപിയിലുള്ള ഡോക്കുമെന്റുകൾ കാണുമ്പോൾ എറണാകുളത്തെ അച്ചടി ശാലക്കാർ അൽ‌ഭുതപ്പെടുന്നു. LaTex  എന്നു് കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്പരക്കുന്നു. 
 • മലയാളം തനതു് ലിപിയിൽ യൂണിക്കൊഡിൽ ദിവസങ്ങളോളും പണിയെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്കുമെന്റ്, പേജ് മേക്കറിൽ പുതിയ ലിപി ഉപയോഗിച്ച് ആസ്കി ഫോണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സഹായിക്കാം എന്ന വിചിത്രമായ നിർദ്ദേശവും കിട്ടി.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം യാതൊരു നിവർ‌ത്തിയും ഇല്ലാഞ്ഞ്, വിക്കി സംഗമത്തിനായി, സാധാരണ ലെസർ പ്രിന്ററിൽ പ്രിന്റെടുത്ത് സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

പുസ്ത്കത്തിന്റെ പി.ഡി.എഫ് ഇവിടെ നിന്നു് ഡൗൺ‌ലൊഡ് ചെയ്യുക. http://www.mlwiki.in/mlwikicd/content/wiki-malayalamwiki_faq.pdf . ഈ പുസ്തകം മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സി.ഡിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.07 April, 2010

മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിവിധ മലയാളം വിക്കികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിക്കിപ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം 2010 ഏപ്രിൽ 17 ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞു് 2 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വെച്ചു് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  സ്പേസ്, രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഐടി@സ്കൂൾ, മലയാളം വിക്കിപദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തല്പരരായ വിവിധ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ്‌ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മലയാളം വിക്കിസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 


സജീവമലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകർക്കു പുറമേ പൊതുജനപങ്കാളിത്തം കൂടിയുണ്ടെന്നതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വിക്കിസംഗമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിക്കി സംഗമം ആണു് ഇതു്.

മലയാളം വിക്കിപദ്ധികളെക്കുറിച്ചുള്ള  അവബോധം മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ടാക്കുക എന്നതാണു് മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അതിനൊപ്പം തന്നെ നിരവധി വർഷങ്ങളായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലിരുന്നു് മലയാളം വിക്കിപദ്ധികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ നേരിട്ടു് കാണുകയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു് വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടു്.

മലയാളം വിക്കി പ്രവർത്തകർ പൊതു ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടു് ഇടപഴുകുന്ന വിവിധ പരിപാടികൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2:00 മണി മുതലാണു്. പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ. 


പരിപാടി: മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തക സംഗമം

സമയം: ഉച്ച കഴിഞ്ഞു് 2.00 മണി മുതൽ 5:30 വരെ

ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം? മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം.

എന്തൊക്കെയാണു് കാര്യപരിപാടികൾ: മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 500 ലേഖനങ്ങൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സി.ഡി.യുടെ പ്രകാശനം,  മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, എങ്ങനെയാണു് വിക്കി സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, മലയാളം വിക്കികളിൽ എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, തുടങ്ങി മലയാളം വിക്കികളെകുറിച്ചു് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളുടെ അവതരണം,  മലയാളത്തിലുള്ള വിവര സംഭരണ സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർ, പത്രസമ്മേളനം.

സ്ഥലം: രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, കളമശ്ശേരി

എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി: എറണാകുളത്തു നിന്നും ആലുവയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എന്‍.എച്ച്-47 ൽ എച്ച്.എം.ടി ജംങ്ഷന്‍ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് രാജഗിരി കോളേജ്.


രജിസ്റ്ററേഷൻ: പരിപാടിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ
mlwikimeetup@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു്  ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ താഴെ കാണുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്തു് പങ്കെടുക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ താല്പര്യം അറിയിക്കുക.
ഇമെയിൽ  വിലാസം:  mlwikimeetup@gmail.com

മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ:

  സുഗീഷ്  സുബ്രഹ്മണ്യം: 9544447074  
  രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാൽ: 9947810020 
  അനൂപ്  പി.: (0) 9986028410  
  രമേശ് എൻ.ജി.: (0) 9986509050
മലയാളഭാഷയെ  സ്നേഹിക്കുകയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകർ
2010 ഏപ്രിൽ 07